นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าฯ เมืองเพชรเยี่ยมโรงงานซันซอส
  ผู้ว่าฯ เมืองเพชรเยี่ยมโรงงานซันซอส เสริมสร้างความเข้มแข็งสถานประกอบกิจการ วันนี้ (2 กันยายน 2558) นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมบริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายชาญ เหมสวัสดิ์ นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง, พ.ต.อ.นพดลภ์ มณีใส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอ หนองหญ้าปล้อง ,กำนัน ,นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง และลูกจ้าง ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 ซึ่งเมื่อไปถึงคุณกัณญมน ธนะกมลาประดิษฐ์ ผู้จัดการโรงงาน และพนักงาน นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโรงงาน บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นกิจการอาหารผลิตซอสปรุงรส ตั้งโรงงานเมื่อปี 2540 มีนายณัฐดนัย ธนะกมลาประดิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการ บริหารงานโดยคุณกัญญมน ธนะกมลาประดิษฐ์ ผู้จัดการโรงงาน มีทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท มีพนักงานรวม 48 คน ชาย 15 คน หญิง 33 คนโดยพิจารณาจ้างคนในพื้นที่ ไม่มีแรงงานเพื่อนบ้าน บริษัทได้ผ่านเกณฑ์ มยส. แล้วตั้งแต่ปี 2556 แต่ยังไม่มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ บริษัท ซันซอส เป็นบริษัทไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นเข้ามาใช้ จึงทำให้ได้มาตรฐานสากล เป็นผู้ผลิตเกรดเอที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และยังได้รับการรับรองจากคณะดูงานของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนงานและชาวบ้านโดยรอบ เป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปี ส่งเสริมให้คนงานใช้ปิ่นโต และ มีการตรวจระดับมลภาวะในสิ่งแวดล้อมประจำทุกปี ในด้านวัตถุดิบคือพริกกะเหรี่ยง ทางบริษัท จะซื้อตรงกับชาวบ้านที่มาขายโดยชำระเป็นเงินสด นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ปัญหาของบริษัท คือ ขาดแคลนแรงงานด้านวิชาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และด้านวิทยาศาสตร์อาหารม ต้องการการพัฒนาด้านวิชาชีพ และด้านวิทยาศาสตร์อาหาร โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ กล่าวเสริมในการนำเสนอพริกกะเหรี่ยงให้เป็นของดีหนองหญ้าปล้อง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพริกกะเหรี่ยง ร่วมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น มะนาวแป้น, น้ำตาลโตนด และเกลือทะเล ซึ่งล้วนแต่เป็นของดีเมืองเพชรบุรี โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบกิจการฯ จัดทำขึ้นเพื่อนำบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้บริการแก่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรง รับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของสถานประกอบกิจการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ กิจการภายใต้โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการ และโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และได้มีการสาธิตการประกอบอาชีพเสริมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการด้วย อ้างอิงจาก http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/TNSOC5809020010170
ข่าวสารอื่นๆ