ร่วมทอดกฐินและถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
123   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2558 บริษัท ซันซอส อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด พร้อมกลุ่มเพื่อนๆ และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทอดกฐินและถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปีนี้ได้เงินเป็นจำนวน 1,637,429บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ขออนุโมทนาแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ
ข่าวสารอื่นๆ